W interpretacji indywidualnej z 5 maja 2017 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, iż dotacja rozwojowa otrzymana na pokrycie wydatków kwalifikowanych realizowanego projektu stanowi obrót zwiększający podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Tym samym organ interpretacyjny wyjaśnił, że od wydatków na zakupy ponoszone w związku z realizacją projektu, Wnioskodawcy przysługuje częściowe prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego.

Kwestię tę komentuje Dział Doradztwa Grupy Gumułka.

W przedstawionym stanie faktycznym podatnik realizował projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej. Celem projektu jest zwiększenie o 400 liczby nowych i trwałych mikroprzedsiębiorstw w subregionie. W ramach projektu zrealizowane zostanie wsparcie szkoleniowo-doradcze, przygotowujące uczestników do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Dofinansowanie stanowi refundację poniesionych wydatków kwalifikowanych, które dotyczą działań związanych z organizacją wspomnianego wsparcia szkoleniowo-doradczego, tj. zapewnienie doradców, pomieszczeń, dojazdów, wyżywienia oraz wypłatę grantów.

Dyrektor KIS w uzasadnieniu prawnym interpretacji (sygn. 2461-IBPP3.4512.24.2017.3.MN), powołując się na orzecznictwo TSUE oraz opinię rzecznika generalnego, podkreślił, że w praktyce dotacje mogą mieć postać dopłat ogólnych do działalności przedsiębiorstwa (i wówczas nie podlegają opodatkowaniu) albo też stanowić subsydia do konkretnych dostaw lub usług, umożliwiając nabycie ich ostatecznemu odbiorcy po niższej cenie (lub w ogóle bez odpłatności z jego strony). W tym ostatnim przypadku podlegają podatkowi VAT. Co do zasady można zgodzić się z zaprezentowaną urzędową wykładnią przepisu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, bowiem zgodnie z tą regulacją, podstawę opodatkowania stanowi dopłata, ale tylko w sytuacji jej bezpośredniego wpływu na cenę usług świadczonych przez podatnika. We wskazanym przepisie chodzi zatem o dotacje mające charakter dopłaty do ceny usługi.

Jednakże, w przedstawionym stanie faktycznym, podatnik jednoznacznie wskazał, iż chodzi o dotację zakupową, a więc przeznaczoną na pokrycie kosztów realizacji projektu. W tym zakresie można zatem mieć wątpliwości, czy faktycznie dotacja rozwojowa stanowi podstawę opodatkowania w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Wydaje się, iż można znaleźć argumenty zarówno za, jak i przeciw takiemu stanowisku.

Powyższe rodzi pytanie, czy w odniesieniu do identyfikowania przez administrację skarbową dotacji rozwojowej jako podstawy opodatkowania VAT, będziemy mieli do czynienia z utrwaloną praktyką interpretacyjną o której mowa w art. 14n § 4 pkt 2 Ordynacji podatkowej?

 

autor: Przemysław Gach - Doradca podatkowy