Grupa Gumułka działając na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w okresie  od dnia 16 sierpnia 2017 r. do dnia 3 października 2017 r. realizowała czynności audytowe w ramach usługi „Audyty funkcjonowania podmiotów w Bazie Usług Rozwojowych”. W tym czasie Grupa Gumułka przeprowadziła 98 audytów funkcjonowania podmiotów świadczących usługi rozwojowe, wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych (internetowa baza obejmująca rejestr podmiotów zapewniających należyte świadczenie usług rozwojowych współfinansowanych ze środków publicznych, prowadzona przez PARP).

Celem audytów przeprowadzanych przez Grupę Gumułka było sprawdzenie zgodności stanu faktycznego z wpisem do Bazy oraz sprawdzenie warunków określonych treścią rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz.U. z 2017, poz. 1678) oraz Regulaminu Bazy na podstawie oryginałów dokumentów (w tym dokumentów załączonych w Bazie w wersji elektronicznej), dokumentów źródłowych i innych dokumentów pomocniczych, oględzin siedziby podmiotu i miejsca realizacji usług rozwojowych (w przypadku wizytacji usługi rozwojowej), wywiadów z pracownikami podmiotu oraz osobami uczestniczącymi w usługach rozwojowych.