Obecnie Ministerstwo Finansów oferuje detaliczne obligacje skarbowe (czyli obligacje skierowane głównie do osób fizycznych) o różnych okresach do wykupu i różnych formułach naliczania i wypłaty odsetek. Pierwszą z analizowanych przez nas obligacji oszczędnościowych emitowanych przez Skarb Państwa jest obligacja o oprocentowaniu stałym i 3-miesięcznym terminie wykupu (seria OTS). Jest to obecnie najkrótsza pod względem terminu wykupu obligacja w ofercie Ministerstwa Finansów, oprocentowana w wysokości 1,50% w skali roku.

Obligacja 3-miesięczna została wprowadzona do ciągłej sprzedaży począwszy od 1 października 2017 r. Co miesiąc oferowana będzie nowa seria, tak jak w przypadku pozostałych obligacji skarbowych. W listopadzie do sprzedaży trafiła już druga seria tej obligacji o nazwie skróconej OTS0218 (cztery cyfry w nazwie oznaczają miesiąc i rok wykupu – w tym przypadku luty 2018 r.). Podstawą emisji tej serii jest List Emisyjny nr 63/2017 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 października 2017 r.

Nominał jednej obligacji wynosi 100 zł. Obligacje są oferowane do sprzedaży w dniach od 1 do 30 listopada 2017 r.:

1) w punktach sprzedaży obligacji – osobom fizycznym, stowarzyszeniom, innym organizacjom społecznym i zawodowym oraz fundacjom wpisanym do rejestru sądowego, a w przypadku nierezydentów, również wpisanym do innego rejestru urzędowego;

2) za pośrednictwem Internetu lub telefonu – wyłącznie osobom fizycznym, będącym rezydentami.

Odsetki od obligacji są naliczane od wartości nominalnej danej obligacji za trzymiesięczny okres odsetkowy. Wykup obligacji będzie następował od dnia 1 do dnia 28 lutego 2018 r. W momencie wykupu posiadacz obligacji otrzyma, przed opodatkowaniem, kwotę 100,38 zł, na którą składać się będzie zwrot wartość nominalnej obligacji powiększonej o należne odsetki w wysokości 38 groszy (przed opodatkowaniem). Obligacje można też przedstawić do przedterminowego wykupu, jednak nie wcześniej niż po upływie siedmiu dni kalendarzowych od dnia zakupu obligacji oraz nie później niż dwadzieścia dni kalendarzowych przed dniem wykupu obligacji. W takim przypadku odsetki od obligacji nie przysługują.

Źródło: http://www.finanse.mf.gov.pl