Drugą, pod względem długości okresu inwestycji, z analizowanych przez nas obligacji oszczędnościowych emitowanych przez Skarb Państwa jest obligacja o oprocentowaniu stałym i 2-letnim terminie wykupu (seria DOS). Oferowane przez Ministerstwo Finansów oprocentowanie bieżącej serii obligacji wynosi 2,10% w stosunku rocznym.

Obligacje 2-letnie są sprzedawane w trybie ciągłym, co oznacza, że co miesiąc oferowana jest nowa ich seria. W listopadzie do sprzedaży trafiła seria o nazwie skróconej DOS1119 (cztery cyfry w nazwie oznaczają miesiąc i rok wykupu – w tym przypadku listopad 2019 r.). Podstawą emisji tej serii jest List Emisyjny nr 64/2017 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 października 2017 r.

Nominał jednej obligacji wynosi 100 zł. Obligacje są oferowane do sprzedaży w dniach od 1 do 30 listopada 2017 r.:

1) w punktach sprzedaży obligacji – osobom fizycznym, stowarzyszeniom, innym organizacjom społecznym i zawodowym oraz fundacjom wpisanym do rejestru sądowego, a w przypadku nierezydentów, również wpisanym do innego rejestru urzędowego;

2) za pośrednictwem Internetu lub telefonu – wyłącznie osobom fizycznym, będącym rezydentami.

Obligacje te można nabyć także w drodze zamiany wierzytelności z tytułu wykupu obligacji wcześniejszych serii wygasających w listopadzie br. wymienionych w liście emisyjnym. W takim przypadku cena zamiany jednej obligacji wynosi 99,90 zł.

Odsetki od obligacji podlegają rocznej kapitalizacji, co oznacza że są naliczane:

1) od wartości nominalnej danej obligacji, poczynając od dnia jej sprzedaży, w pierwszym rocznym okresie odsetkowym;

2) od wartości nominalnej danej obligacji, powiększonej o odsetki naliczone na koniec pierwszego okresu odsetkowego, w drugim rocznym okresie odsetkowym.

Wykup obligacji będzie następował od dnia 1 do dnia 30 listopada 2019 r. W momencie wykupu posiadacz obligacji otrzyma, przed opodatkowaniem, kwotę 104,24 zł, na którą składać się będzie zwrot wartość nominalnej obligacji powiększonej o należne odsetki w wysokości 4,24 zł (przed opodatkowaniem). Obligację można też przedstawić do przedterminowego wykupu, jednak nie wcześniej niż po upływie siedmiu dni kalendarzowych od dnia zakupu obligacji oraz nie później niż na jeden miesiąc przed dniem jej wykupu.. W takim przypadku należność wypłacona z tytułu przedterminowego wykupu jednej obligacji jest pomniejszana o kwotę narosłych odsetek, ale nie wyższą niż 0,70 zł (siedemdziesiąt groszy).

Źródło: http://www.finanse.mf.gov.pl