Informujemy, że pismem z 20 października 2017 r. Ministerstwo Rozwoju pełniące funkcję IZ POWER 2014-2020, w porozumieniu z Ministerstwem Finansów, poinformowało, że dotacje otrzymane przez beneficjentów programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej mogą być opodatkowane podatkiem VAT, w przypadku gdy mają bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Jednocześnie Ministerstwo Rozwoju, opisując stan faktyczny, wystąpiło do Ministerstwa Finansów z prośbą o wydanie objaśnień podatkowych w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług VAT przez beneficjentów projektów i ostatecznego odbiorcy, na rzecz którego realizowane są usługi doradcze w ramach projektu. Ich treść zostanie udostępniona na stronie internetowej PARP niezwłocznie po otrzymaniu stosownej informacji z Ministerstwa Rozwoju.  
www.parp.gov.pl