Zmiany w prawie 2018 ważne dla przedsiębiorców

INNOWACYJNOŚĆ / PODATKI

Od 1 stycznia tzw. druga ustawa o innowacyjności w gospodarce wprowadza zmiany w ustawach podatkowych i m.in.:

·         zwiększa wysokości ulgi od podstawy obliczenia podatku w związku z kosztem uzyskania przychodów poniesionym na działalność badawczo-rozwojową (do 100 lub 150 %),

 

·         doprecyzowuje katalog ww. kosztów kwalifikowanych,

·         a w odniesieniu do start-upów, będących osobami prawnymi - doprecyzowuje sposób opodatkowania pożyczki konwertowanej na akcje lub udziały.

od 1 stycznia:

·         zacznie obowiązywać tzw. minimalny podatek dochodowy z tytułu własności środka trwałego (np. centrum handlowego) położonego na terytorium Polski, którego wartość początkowa przekracza 10 000 000 zł;

·         zaliczenie kosztów usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze do kosztów uzyskania przychodu będzie możliwe tylko do wysokości 3 mln zł kosztów tych świadczeń;

·         w zakresie PIT: od 1 stycznia preferencyjne koszty uzyskania przychodów (50%) przysługiwać będą tylko określonym zawodom – podczas gdy do końca 2017 r. stosowanie tej preferencji było i jeszcze jest uzależnione przede wszystkim od tego, czy przychód został uzyskany z tytułu wykonania utworu lub innego wykonywania praw z zakresu regulacji prawa autorskiego, bez względu na wykonywany przez podatnika zawód.INNOWACYJNOŚĆ / PODATKI

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności

Ustawa co do zasady zwalnia z podatku CIT dochód z tytułu zbycia udziałów (akcji), nabytych w latach 2016-2023, przez spółkę kapitałową lub spółkę komandytowo-akcyjną zaangażowaną w działalność badawczo-rozwojową. Wejście w życie: 1 stycznia.

PODATKI

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

Od 1 stycznia obowiązek przekazywania przez podatników organom podatkowym tzw. jednolitego pliku kontrolnego – czyli w języku ustawy: ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych „w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej” - obejmie także mikroprzedsiębiorców. Struktury logiczne można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r.o Krajowym Rejestrze Sądowym

Od 1 stycznia 2018 r. w elektronicznym katalogu dokumentów w KRS spółek z o.o., akcyjnych, komandytowo-akcyjnych i spółek europejskich będą udostępniane także sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej oraz skonsolidowane sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej. Natomiast w rejestrze przedsiębiorców KRS pojawiać się będą wzmianki o złożeniu sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej oraz skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, jeżeli przepisy o rachunkowości wymagają jego złożenia do sądu rejestrowego.

PRAWO PRACY

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

W celu ułatwienia godzenia obowiązków opiekuńczych z pracą wprowadzona zostanie, od 1 stycznia 2018 r., możliwość przyznania pracodawcy lub przedsiębiorcy grantu na telepracę za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego opiekuna osoby niepełnosprawnej. Na podstawie umowy zawartej ze starostą pracodawca albo przedsiębiorca może otrzymać z Funduszu Pracy grant w wysokości do 12-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego opiekuna osoby niepełnosprawnej.

PRAWO INSOLWENCYJNE (UPADŁOŚCIOWE I RESTRUKTURYZACYJNE)

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne

Ustawa obowiązuje już od niemal dwóch lat, ale dopiero od 1 lutego ma zacząć funkcjonować Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości – platforma elektroniczna obsługująca postępowania, a w szczególności zawierająca orzeczenia i umożliwiająca składanie pism przez uczestników. Niestety dotąd brakuje informacji wskazujących na to, żeby Rejestr rzeczywiście ruszył w przewidywanym terminie. Nie wydano jeszcze aktów wykonawczych.

Za to pod egidą Ministerstwa Sprawiedliwości prowadzone są prace nad projektem ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, który to rejestr zastąpiłby, wg projektodawców, CRRiU. Projekt dostosowuje różne ustawy, w tym np. Prawo upadłościowe i ustawę o KRS, do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/848 z 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, zgodnie z którym państwa członkowskie od 26 czerwca 2018 r. mają prowadzić co najmniej jeden rejestr upadłości. KRZ ma m.in. zawierać dane o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej.

POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Od 15 maja będzie można wnosić pisma procesowe za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Tą samą drogą będzie mógł dokonywać doręczeń sąd. Akta spraw mają być prowadzone i udostępniane już nie tylko w formie papierowej, ale też elektronicznie.

PRAWO PRACY / STAWKI GODZINOWE

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.

Minimalne miesięczne wynagrodzenie za pracę w 2018 to 2100 zł, a minimalna stawka godzinowa – 13,70 zł.

PRYWATNOŚĆ

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

RODO ma być stosowane od 25 maja. Akt wymaga przejrzenia, uzupełnienia i uaktualnienia wszelkich procedur i polityk w zakresie przetwarzania danych osobowych. Dotyczy to gotowości administratorów do zgłaszania naruszeń RODO do właściwego organu (a ew. także do podmiotów danych) czy wprowadzanych rozporządzeniem ograniczeń profilowania. Administratorzy danych muszą potrafić spełnić żądania podmiotów danych do „bycia zapomnianym” i do przeniesienia danych. Natomiast umowy o powierzeniu przetwarzania danych powinny, w świetle RODO, zawierać dodatkowe lub bardziej precyzyjne postanowienia niż dotychczas. Wymaga to weryfikacji i ew. renegocjacji umów już obowiązujących, także w świetle bezpośredniej odpowiedzialności przetwarzających dane, niezależnie od modelu biznesowego (np. dostawcy „chmur”). Wreszcie, rzesza przetwarzających będzie musiała powołać inspektora ochrony danych osobowych rzeczywiście znającego się na rzeczy.

źródło: egospodarka.pl