Obecnie Ministerstwo Finansów oferuje detaliczne obligacje skarbowe (czyli obligacje skierowane głównie do osób fizycznych) o różnych okresach do wykupu i różnych formułach naliczania i wypłaty odsetek. Po dwóch analizowanych seriach obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu (trzymiesięcznych i dwuletnich) obecnie przyjrzymy się obligacjom o oprocentowaniu zmiennym i trzyletnim terminie do wykupu (seria TOZ). Oferowane przez Ministerstwo Finansów do sprzedaży w dniach od 1 do 31 stycznia 2018 r. obligacje o terminach wykupu w styczniu 2021 r., o nazwie skróconej TOZ0121 i o sześciu półrocznych okresach odsetkowych, emitowane są na podstawie Listu Emisyjnego nr 82/2017 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r.

Nominał jednej obligacji wynosi 100 zł. Obligacje są sprzedawane:

1) w punktach sprzedaży obligacji – osobom fizycznym, stowarzyszeniom, innym organizacjom społecznym i zawodowym oraz fundacjom wpisanym do rejestru sądowego, a w przypadku nierezydentów, również wpisanym do innego rejestru urzędowego;

2) za pośrednictwem Internetu lub telefonu – wyłącznie osobom fizycznym, będącym rezydentami.

Obligacje te można nabyć także w drodze zamiany wierzytelności z tytułu wykupu obligacji wcześniejszych serii wygasających w styczniu br. wymienionych w liście emisyjnym. W takim przypadku cena zamiany jednej obligacji wynosi 99,90 zł.

Oprocentowanie obligacji jest zmienne, a odsetki od obligacji są naliczane od wartości nominalnej w sześciomiesięcznych okresach odsetkowych i wypłacane co 6 miesięcy. Oprocentowanie obligacji w pierwszym okresie odsetkowym wynosi 2,20% w skali roku, a odsetki za pierwsze 6 miesięcy wynoszą 1,10 zł (przed opodatkowaniem). Począwszy od drugiego okresu odsetkowego stopa procentowa dla kolejnych okresów odsetkowych jest obliczana jako średnia arytmetyczna stopy WIBOR 6M za okres pięciu kolejnych dni roboczych, z czego ostatni dzień okresu pięciodniowego przypada najpóźniej na pięć dni roboczych przed dniem, w którym rozpoczyna się okres odsetkowy.

Wykup obligacji będzie następował od dnia 1 do dnia 31 stycznia 2021 r. Obligację można też (z pewnymi ograniczeniami i konsekwencjami finansowymi) przedstawić do przedterminowego wykupu, co zostało szczegółowo opisane w liście emisyjnym dostępnym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Źródło: http://www.finanse.mf.gov.pl