Ministerstwo Finansów w ciągłej sprzedaży posiada detaliczne obligacje skarbowe (czyli obligacje skierowane głównie do osób fizycznych) o różnych okresach do wykupu i różnych formułach naliczania i wypłaty odsetek. Obecnie przyjrzymy się czteroletnim indeksowanym oszczędnościowym obligacjom skarbowym (symbol COI). Obligacje czteroletnie sprzedawane w styczniu 2018 r. to seria COI0122, a ich termin wykupu przypada w styczniu 2022 r. Emitowane są one na podstawie Listu Emisyjnego nr 83/2017 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r.

Nominał jednej obligacji wynosi 100 zł. Obligacje są sprzedawane:

1) w punktach sprzedaży obligacji – osobom fizycznym, stowarzyszeniom, innym organizacjom społecznym i zawodowym oraz fundacjom wpisanym do rejestru sądowego, a w przypadku nierezydentów, również wpisanym do innego rejestru urzędowego;

2) za pośrednictwem Internetu lub telefonu – wyłącznie osobom fizycznym, będącym rezydentami.

Obligacje te można nabyć także w drodze zamiany wierzytelności z tytułu wykupu obligacji wcześniejszych serii wygasających w styczniu br. wymienionych w liście emisyjnym. W takim przypadku cena zamiany jednej obligacji wynosi 99,90 zł.

Odsetki od obligacji są naliczane od wartości nominalnej obligacji, w rocznych okresach odsetkowych, poczynając od pierwszego dnia okresu odsetkowego. W pierwszym okresie odsetkowym stopa procentowa wynosi 2,40% w skali roku. Stopa procentowa od drugiego do czwartego okresu odsetkowego jest obliczana na podstawie stopy wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowanej dla 12 miesięcy i ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego, powiększonej o stałą marżę w wysokości 1,25%. Wypłata odsetek następuje każdorazowo w ostatnim dniu danego okresu odsetkowego.

Wykup obligacji będzie następował od dnia 1 do dnia 31 stycznia 2022 r. Obligację można też (z pewnymi ograniczeniami i konsekwencjami finansowymi) przedstawić do przedterminowego wykupu, co zostało szczegółowo opisane w liście emisyjnym dostępnym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Źródło: http://www.finanse.mf.gov.pl