Ministerstwo Finansów (MF) rozpoczęło konsultacje dotyczące zmian ws. opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT) transakcji zbycia nieruchomości komercyjnych. W konsultacjach udział wziąć mogą wszyscy zainteresowani.

Uwzględniając postulaty podmiotów działających w sektorze nieruchomości komercyjnych, Ministerstwo Finansów rozważa opracowanie możliwie kompletnego i precyzyjnego zbioru zasad, na podstawie których podatnicy mogliby w poszczególnych przypadkach dokonywać klasyfikacji przedmiotu transakcji w zakresie nieruchomości komercyjnych dla celów ww. podatków, tj. określenia czy w danej sytuacji zbycie nieruchomości komercyjnej stanowi zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz określenia należytego sposobu opodatkowania VAT danej transakcji zbycia/nabycia nieruchomości komercyjnej.

Jak czytamy w komunikacie MF, doświadczenia ze stosowaniem przez przedsiębiorców przepisów dot. VAT w zakresie obrotu nieruchomościami komercyjnymi wskazują, że regulacje te odbierane są jako zbyt skomplikowane.

Zastosowanie się do opracowanych i przedstawionych zasad skutkować ma brakiem podstaw do kwestionowania u podatników poprawności rozliczeń w odniesieniu do klasyfikacji przedmiotu transakcji dla celów VAT w przypadku transakcji zbycia/nabycia nieruchomości komercyjnych.

Konsultacje potrwają do 12 października 2018 r.