Jak już informowaliśmy, spore zmiany w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych i składania ich do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) wprowadziła ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 398).

Kolejny etap tych zmian to 1 października 2018 r. Z tym dniem weszły bowiem w życie m.in. art. 45 ust. 1f i 1g ustawy z dnia 29 września 1994  r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.), zgodnie z którymi sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, a sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Minister Finansów (MF) opublikował już struktury logiczne dotyczące sprawozdań finansowych: https://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/struktury-e-sprawozdan

Zmiany te wywołały jednak szereg wątpliwości, które dotyczą w pierwszej kolejności ustalenia zakresu podmiotów, które muszą już teraz stosować nowe regulacje.

Wychodząc na przeciw tym wątpliwościom MF opublikował odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania: https://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/e-sprawozdania-finansowe/pytania-i-odpowiedzi

Dowiadujemy się z nich w szczególności, że sporządzenie sprawozdania finansowego w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w BIP, niezależnie od terminu sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego, o którym mowa w treści przepisu art. 52 ust 1 ustawy o rachunkowości, dotyczy tylko tych jednostek, których dzień bilansowy przypada na terminy po dniu wejścia ustawy w życie, czyli od dnia 1 października 2018r.