Od 01.01.2019 r. podatników czekają kolejne zmiany w zakresie cen transferowych. Wynikają one z rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy jest już po I czytaniu na posiedzeniu Sejmu (02.10.2018 r.).

Najważniejsze z planowanych zmian dotyczą:

 1. Zmniejszenia obowiązków dokumentacyjnych poprzez podniesienie progów, po przekroczeniu których powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji;

 2. Wydłużenia terminów na sporządzenie grupowej dokumentacji, złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji oraz informacji o cenach transferowych;

 3. Ułatwień dokumentacyjnych, w tym możliwości wykorzystania jako grupowej dokumentacji bezpośrednio dokumentacji sporządzonej przez inny podmiot z grupy;

 4. Zwolnień (wyłączeń) dokumentacyjnych, w tym dotyczących transakcji, których cenę ustalono w trybie przetargu na podstawie Prawa zamówień publicznych;

 5. Elementów lokalnej i grupowej dokumentacji;

 6. Uproszczonych zasad rozliczeń dla pożyczek oraz usług o niskiej wartości dodanej;

 7. Uregulowania zasady ceny rynkowej;

 8. Warunków stosowania korekty cen transferowych;

 9. Doprecyzowania niektórych instrumentów weryfikacji cen transferowych;

 10. Raportowania o cenach transferowych, w tym zastąpienia sprawozdań CIT/TP i PIT/TP sprawozdaniem TP-R;

 11. Ujednolicenia pojęć i definicji, co ma na celu m.in. ograniczenie sporów interpretacyjnych.

Źródło: uzasadnienie do Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy nr 2860).