W dniu 9 października 2018 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Jednym z celów tego projektu jest ujednolicenie sposobu opodatkowania podatkiem VAT obrotu bonami towarowymi zgodnie z Dyrektywą 2016/1065.

Obecnie, wobec braku uregulowania na szczeblu unijnym oraz nielicznego orzecznictwa TSUE państwa członkowskie stosują niejednolite zasady opodatkowania bonów na towary lub usługi. Nowelizacja przewiduje natomiast m.in. wprowadzenie definicji: bonu, bonu jednego przeznaczenia i bonu różnego przeznaczenia oraz regulacji w zakresie opodatkowania bonów (w szczególności w łańcuchu dystrybucji) oraz w zakresie podstawy opodatkowania w przypadku bonów różnego przeznaczenia.

W projekcie wskazano, że nowe regulacje będą miały zastosowanie wyłącznie do bonów wyemitowanych po 31 grudnia 2018 r.

Z kolei drugim celem nowelizacji jest implementacja dyrektywy 2017/2455 i zmniejszenie kosztów i uciążliwości związanych z rozliczaniem podatku VAT od usług elektronicznych świadczonych na rzecz konsumentów z innych niż Polska państw członkowskich UE. Wprowadzony będzie próg w kwocie 10.000 euro (42.000 zł), rocznej wartości netto usług elektronicznych świadczonych unijnym konsumentom spoza Polski, do wysokości którego podatnicy będą mogli rozliczać VAT z tytułu takich usług według reguł obowiązujących dla transakcji krajowych.

Zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2019 r.