Zasygnalizowana w tytule kwestia została ostatnio poruszona w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 października 2018 r., 0114 KDIP1-1.4012.546.2018.1.KBR.

Interpretacja ta dotyczy jednego z miast, które część z nieruchomości będących w jego zasobach wydzierżawiło z przeznaczeniem na ogródki działkowe bez prawa zabudowy i nasadzeń wieloletnich. W umowach z dzierżawcami zastrzeżono, iż nie mogą oni czynić w rzeczy stanowiącej przedmiot dzierżawy zmian sprzecznych z umową lub z przeznaczeniem rzeczy, ani zmieniać przeznaczenia przedmiotu dzierżawy bez zgody wydzierżawiającego.

Organ zgodził się z wnioskodawcą, iż czynności oddania w dzierżawę gruntów przeznaczonych na ogródek działkowy podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2018 r. poz. 701).

W uzasadnieniu powołano m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 października 2016 r., sygn. akt I FSK 571/15, w którym sąd wypowiedział się w zakresie VAT od dzierżawy gruntu przeznaczonego pod przydomowe ogródki działkowe i zieleń.