W dniu 7 listopada 2018 r. do Sejmu wpłynął Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk sejmowy nr 2995). Dotyczy on skorelowania poziomu stawek podatku VAT ze stanem finansów publicznych. Projekt jest już po I czytaniu na posiedzeniu Sejmu.

Nowe przepisy uzależnienią okres stosowania podwyższonych stawek podatku VAT od wskaźników:
• relacji państwowego długu publicznego netto do produktu krajowego brutto (o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) oraz
• sumy corocznych różnic pomiędzy wartością relacji wyniku nominalnego do produktu krajowego brutto oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego (o której mowa w art. 112aa ust. 5 ustawy o finansach publicznych).
Do ustawy o VAT dodany zostanie art. 146aa, zgodnie z którym stawki w wysokości 23% i 8%, jak również stawka zryczałtowanego zwrotu podatku (dla rolników) w wysokości 7% i stawka ryczałtu dla podatników świadczących usługi taksówek osobowych w wysokości 4% będą obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, w którym ww. wskaźniki (publikowane w określony przez przepisy prawa sposób) osiągną określone w art. 146aa poziomy.
Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.