Z dniem 1 stycznia 2019 r. zmianie uległ m.in. art. 16 ust. 1 pkt 37 lit. c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W efekcie dokonanych zmian zwiększeniu uległ limit, do którego podatnik będzie mógł zaliczyć do kosztów podatkowych składki na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, do których przynależność nie jest obowiązkowa.

Zgodnie bowiem z ww. przepisem nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa, z wyjątkiem składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, działających na podstawie odrębnych ustaw - do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,25% (wcześniej było to 0,15%) kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

Analogiczna regulacja znajduje się także w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych - por. art. 23 ust. 1 pkt  30 lit. b, z tym jednak zastrzeżeniem, iż przepis ten stanowi dodatkowo, że jeżeli przedsiębiorca nie wypłacał tych wynagrodzeń, kwota składek zaliczana do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty 250 zł.