Trwają konsultacje projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (projekt z dnia 30.11.2018 r.).

Przewiduje on m.in. wprowadzenie nowych obowiązków dla jednostek administracji rządowej i samorządowej.

Chodzi tu o nowoprojektowany § 2e w art. 82 Ordynacji podatkowej, który będzie nakładał na takie jednostki obowiązek prowadzenia przy użyciu programów komputerowych wykazu faktur dotyczących nabycia towarów lub usług, które nie zostały ujęte przez te jednostki w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług (tj. w "rejestrze VAT") oraz informacji o fakturach otrzymanych od innych podmiotów w związku z realizacją zadań nałożonych na jednostki administracji rządowej i samorządowej odrębnymi przepisami.

Wykaz ten ww. jednostki będą również zobowiązane przesyłać do Szefa KAS.

Zmiany mają wejść w życie 1 lipca 2019 r.