Jeśli wynagrodzeniem za umorzenie udziałów są ruchomości związane z działalnością gospodarczą spółki, to VAT jest należny – wynika z wyroku NSA  z 26 lutego 2019 r., sygn. akt I FSK 453/16.

Pewna firma budowlana nabyła od swojego udziałowca (Skarbu Państwa) udziały własne w celu ich umorzenia, w zamian za wynagrodzenie w postaci siedmiu lodołamaczy. Skierowano wniosek o interpretację z rozstrzygnięciem czy transakcja ta będzie objęta VAT.

Wnioskodawca twierdził, że nie podlega to pod dostawę towarów, argumentując z analogii, że zapłata w formie niepieniężnej podlega tej samej zasadzie co przekazanie wynagrodzenia pieniężnego w zamian za udziały, a ta transakcja jest wolna od podatku.

Natomiast  Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał, że podatek jest należny, gdyż trzeba wykazać dostawę towarów przy przedmiotowym przekazaniu lodołamaczy, bo dochodzi tu do przeniesienia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel oraz jest odpłatne. Tym samym firma będzie działała w charakterze podatnika, ponieważ odpłatne przekazanie towarów stanowiących składniki jej majątku będzie stanowić czynność wykonywaną w ramach działalności gospodarczej.

WSA we Wrocławiu skargę rozpatrzyło na korzyść organu, opierając się na uchwale NSA z 16 listopada 2015 r. (sygn. akt I FPS 6/15), w której wskazano, że przekazanie przez spółkę nieruchomości w zamian za nabycie udziałów w celu ich umorzenia podlega VAT.

Stanowisko to podtrzymał NSA w przywołanym wyroku z 26 lutego 2019 r., sygn. akt I FSK 453/16.