Celem całego przedsięwzięcia jest wdrożenie działań projakościowych związanych z dostosowaniem placówek medycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Szpitale i placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej będą mogły ubiegać się o dofinansowanie grantowe działań w ramach 4 komponentów:

    • Architektonicznego (podjazdy, windy, poszerzanie wejść do budynków i drzwi wewnętrznych, likwidacja wysokich progów, montaż posadzek antypoślizgowych, dostosowanie pomieszczeń sanitarnych, rejestracji pacjentów, włączników i tablic informacyjnych, zakup pętli indukcyjnych itp.); 
    • Cyfrowego (zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innych urządzeń służących poprawie dostępności do świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z niepełnosprawnościami, rozwój telemedycyny ułatwiającej komunikację na odległość, a także wdrożenie innych rozwiązań zapewniających funkcjonowanie placówek „przyjaznych” osobom niepełnosprawnym, systemy rejestracji (także on-line), uwzględniające potrzeby osób z niepełnosprawnościami, tworzenie i dostosowanie stron internetowych do standardu WCAG 2.0 oraz szkolenia z obszaru IT);
    • Komunikacyjnego (szkolenia w zakresie kompetencji miękkich dla kadry medycznej i niemedycznej np. pracownicy rejestracji, służące wsparciu kompetencji w zakresie właściwej komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami np. szkolenia zwracające uwagę na właściwe formy komunikacji);
    • Organizacyjnego (usprawnianie rozwiązań organizacyjnych, w tym procedur dotyczących pacjentów, w celu ułatwienia obsługi pacjentów z niepełnosprawnościami).