Z dniem 1 stycznia 2019 r. znowelizowano regulacje w zakresie cen transferowych. Zmiany dotyczą także obowiązków sprawozdawczych nałożnych na podatników. Formularze CIT-TP i PIT-TP zastąpione zostaną przez nowy formularz TP-R.

Obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku przepisy upraszczają rozliczenia pomiędzy jednostkami powiązanymi, takie jak ustalenie warunków transakcyjnych, czy zakres dokumentowania transakcji. Przewidują one również, przy spełnieniu określonych warunków, zwolnienie z obowiązku dokumentacyjnego dla transakcji zawieranych z podmiotami krajowymi.

Jeśli chodzi natmiast o nowy formularz TP-R, to wskazać należy, iż jest to informacja podatkowa składana w formie elektronicznej przez podatników Szefowi KAS. Odpowiedzialność za niełożenie informacji TP-R uregulowana została w Kodeksie karno skarbowym (KKS). Zgodnie z art. 80e § 1 KKS niezłożenie TP-R, w tym również złożenie po terminie bądź niezłożenie nieprawdziwej informacji podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.