W dniu 10 kwietnia ogłoszono w Dzienniku Ustaw (poz. 675) tekst ustawy nowelizującej m.in. przepisy dot. podatku od towarów i usług. Zmiany odnoszą się do procesu wprowadzania w obieg kas rejestrujących online i będą obowiązywać od 1 maja tego roku.

 Z najważniejszych aspektów należy zwrócić uwagę na poniższe:

I. Rozszerzony zakres przedmiotowy obrotu wykazanego w ewidencji kas

Do obrotu będzie wliczany podatek należny. Zmiany wprowadzą obowiązek włączania do ewidencji przedmiot opodatkowania, wysokość podstawy opodatkowania i podatku należnego, numer identyfikacji podatkowej.

II. Zmiana w zakresie rejestrowania kas

Nie trzeba będzie już informować naczelnika urzędu skarbowego, ale powstanie nowy stosowny elektroniczny system kontrolny, tj. Centralne Repozytorium Kas. Użytkownik kasy rejestrującej online będzie musiał zapewnić połączenie umożliwiające przesyłanie danych między kasą a CRK. Podatnik będzie zobowiązany zakończyć używanie kas rejestrujących w przypadku zakończenia działalności gospodarczej lub pracy kas rejestrujących, zapewniając zabezpieczenie danych z kasy rejestrującej

III. Okresowe przedłużenie możliwości dalszego korzystania z kas fiskalnych

W niektórych przypadkach po wprowadzeniu obowiązkowych kas online nadal będzie można, przez ustalony czas, prowadzić ewidencję przy użyciu kas analogowych. W stary sposób będzie można ewidencjonować sprzedaż dokonywaną na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, w okresie obowiązywania potwierdzenia Prezesa Głównego Urzędu Miar.

Dla kas rejestrujących z elektronicznym zapisem kopii - potwierdzenia są wydawane na okres do dnia 31 grudnia 2022 r.; dla kas rejestrujących z papierowym zapisem kopii - potwierdzenia są wydawane na okres do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Wprowadzanie na rynek kasy bez ważnego potwierdzenia wiąże się z nałożeniem na producenta krajowego (lub dokonującego WNT albo importu) kary w wysokości 5000 zł zł, naliczanej od każdej kasy wprowadzonej na rynek z naruszeniem przepisów.

IV. Nowa kara pieniężna

Trzeba będzie pilnować terminów przeglądów technicznych. W przypadku, gdy podatnik nie podda kasy rejestrującej w przepisowo określonych terminach obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy podmiot prowadzący serwis, wtedy naczelnik urzędu skarbowego nałoży, w drodze decyzji, na podatnika karę pieniężną w wysokości 300 zł

V. Nowe narzędzie Szefa KAS

Do nadzoru nad kasami online będzie służyło Centralne Repozytorium Kas, prowadzone przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej, który będzie pełnił funkcję administratora danych w nim zawartych. CRK będzie systemem teleinformatycznym służącym do odbierania i gromadzenia danych z kas rejestrujących, w tym prowadzonej ewidencji, fiskalizacji kasy, zmiany stawek podatku, zmiany adresu punktu sprzedaży i daty dokonania przeglądów technicznych.

Połączenie teleinformatyczne między CRK a kasami zapewni przesyłanie poleceń z Centralnego Repozytorium Kas do kas rejestrujących, dotyczących pracy kas, i ich odbiór przez te kasy, związanych z fiskalizacją kasy rejestrującej oraz obejmujących określenie sposobu i zakresu przesyłania danych z tej kasy i sposobu pracy kasy rejestrującej,

Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie udostępniać dane z kas rejestrujących zgromadzone w Centralnym Repozytorium Kas ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, dyrektorom izb administracji skarbowej, naczelnikom urzędów skarbowych i naczelnikom urzędów celno-skarbowych, w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków ustawowych.

Od 1 stycznia 2020 r. do stosowania kas online zobowiązani będą podatnicy, prowadzący sprzedaż w zakresie:

  • świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

  • sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Od 1 lipca 2020 r. do stosowania kas online zobowiązani będą podatnicy, prowadzący sprzedaż w zakresie:

  • świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,

  • sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Od 1 stycznia 2021 r. do stosowania kas online zobowiązani będą podatnicy, prowadzący sprzedaż w zakresie świadczenia usług:

  • fryzjerskich,

  • kosmetycznych i kosmetologicznych,

  • budowlanych,

  • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

  • prawniczych,

  • związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - wyłącznie w zakresie wstępu.

Podatnicy, instalujący kasy po raz pierwszy, którzy po 30.04.2019 r. zakupią kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, nie będą mogli skorzystać z ulgi na zakup kasy.

Będą jednak mogli skorzystać z ulgi podatnicy, którzy będą zmuszeni do obligatoryjnego stosowania kas online ze względu na rodzaj działalności - jeśli rozpoczną ewidencjonowanie w obowiązujących terminach.