Obecnie notowany wzrost gospodarczy w żaden sposób nie wpływa na skrócenie terminu płatności. Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych nie tylko dostosowała obowiązujące przepisy do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych, lecz również miała na celu skrócenie ustalanych przez kontrahentów terminów płatności. Intencją ustawodawcy było ustalenie co do zasady terminu nie dłuższego niż 30 dni. W przypadku zawarcia w umowie terminu dłuższego niż 30 dni, wierzyciel może po upływie tego okresu żądać od dłużnika odsetek, liczonych od dnia spełniania swojego świadczenia i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku do dnia ustalonego przez strony terminu płatności. Wyjątek stanowią podmioty lecznicze. Nastąpiło również rozróżnienie do przedsiębiorców dla których termin zapłaty nie może przekroczyć 60 dni oraz podmioty publiczne – do 30 dni.