Realizując zasadę przejrzystości biegłych rewidentów i firm audytorskich przeprowadzających ustawowe badania jednostek interesu publicznego Grupa Gumułka - Audyt Sp. z o.o. Sp.k. publikuje Roczne sprawozdanie z przejrzystości za rok obrotowy 2020.