Grupa Gumułka aktywnie monitoruje możliwości sfinansowania projektów rozwojowych przy wykorzystaniu funduszy unijnych.

Zrealizowane projekty w ramach Grupy Gumułka.

 

 loga

"Wdrożenie systemu B2B
w celu automatyzacji procesów biznesowych
na linii Grupa Gumułka - Partnerzy"


Priorytet:
VIII – Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki

Działanie/poddziałanie:
8.2 – Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Opis projektu:
Grupa Gumułka obecnie realizuje projekt w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Projekt, który realizujemy polega na wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Wspomagania Działalności Przedsiębiorstwa typu B2B. System jest projektem biznesowym z narzędziem informatycznym w tle, służącym usprawnieniu szerokiego zakresu działalności operacyjnej Wnioskodawcy oraz Partnerów.

Głównym zadaniem aplikacji jest gromadzenie i przetwarzanie wszelkich danych gromadzonych w wyniku bieżącej działalności, w celu ich wykorzystania do celów optymalizacji skuteczności, wydajności i jakości obsługi Partnerów. System ponadto pełnić ma funkcję platformy komunikacyjnej pomiędzy pracownikami. Aplikacja pozwoli dostarczyć kadrze zarządzającej wygodnych narzędzi monitoringu i raportowania zakresu działalności objętej systemem. Stanowić ma centralną bazę do zarządzania, przetwarzania oraz zabezpieczania.

 

  „Zakup i wdrożenie informatycznego systemu zarządzania przedsiębiorstwem w celu wprowadzenia ulepszonych usług i wzmocnienia przewagi konkurencyjnej Grupy Gumułka Sp. z o.o.”

Nazwa Beneficjenta: Grupa Gumułka Sp. z o.o.

Priorytet:

I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość

Działanie:

1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP

Poddziałanie:

1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest wdrożenie dedykowanego systemu komputerowego, którego zadaniem będzie wspomaganie zarządzania Firmą. Założenia Projektu mają na celu wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań rzadko stosowanych w porównywalnych firmach, opartych o nowatorskie rozwiązania IT. Rolę systemu będzie usprawnienie procesu obsługi klienta zewnętrznego i wewnętrznego.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl