Zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Grupę Gumułka.

Chęć uczestnictwa należy zgłaszać do pani Renaty Śnios:

tel. 32 721-20-63
mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dokumentowanie procesu badania w sposób zgodny z wymogami MSRF

1. Czas trwania zajęć

Szkolenie zaprojektowane zostało na 16 godzin lekcyjnych z bloku Rewizja finansowa, z zachowaniem zasady dziennego wymiaru czasu szkolenia nieprzekraczającego 8 godzin. Sprawdzian wiadomości, którego celem jest dostarczenie uczestnikom materiału do samooceny efektów szkolenia, wlicza się do wymiaru godzinowego szkolenia.

2. Podstawowe cele szkolenia

-Charakterystyka różnic pomiędzy krajowymi i międzynarodowymi standardami rewizji finansowej.
-Uporządkowanie i uszczegółowienie wiedzy dotyczącej zastosowania Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej.
-Zwrócenie uwagi na znaczenie podejścia do badania sprawozdania finansowego opartego o szacowanie ryzyka.
-Zapewnienie wsparcia merytorycznego w zakresie dokumentowania procesu badania sprawozdań finansowych w sposób zgodny z wymogami MSRF.

3. Program szkolenia

I. Regulacje polskie i międzynarodowe w zakresie dokumentowania badania(1 godzina),

1. Regulacje Krajowych Standardów Rachunkowości
2. Regulacje międzynarodowych standardów rachunkowości

II. Regulacje polskie w zakresie sposobu dokumentowania badania (2 godziny):

1. Dowody badania
2. Dokumentacja rewizyjna wg Krajowego standardu Rachunkowości

III. Regulacje międzynarodowe w zakresie dokumentowania badania

1. Zakres standardu MSFR 230 „Dokumentacja badania”
2. Charakter i przeznaczenie dokumentacji badania
3. Terminy sporządzenie dokumentacji badania
(3 godziny)

4. Udokumentowanie przeprowadzonych procedur badania i uzyskanych dowodów badania (2 godziny):

4.1. Forma, zawartość i zakres dokumentacji badania
4.2. Rozpoznanie badanych określonych pozycji lub spraw oraz osoby sporządzającej przeglądającej dokumentację
4.3. Sprawy pojawiające się po dacie sprawozdania biegłego rewidenta
4.4. Zgromadzenie końcowych akt badania

5. Szczególne wymogi dotyczące dokumentacji badania zawarte w innych MSRF (5 godzin):

5.1. Uzgodnienie warunków zlecenia badania – paragrafy 10-11 MSFR 210
5.2. Kontrola jakości badania sprawozdań finansowych - paragrafy 24-25 MSFR 220
5.3. Odpowiedzialność biegłego rewidenta podczas sprawozdań finansowych dotyczących oszustw - paragrafy 44-47 MSFR 240
5.4. Uwzględnienie przestrzegania prawa i regulacji podczas badania sprawozdań finansowych -paragrafy 29 MSFR 250
5.5. Komunikowanie się z osobami sprawującymi nadzór - paragrafy 19 MSFR 260
5.6. Planowanie badania sprawozdań finansowych - paragrafy 12 MSFR 300
5.7. Rozpoznanie i ocena ryzyka istotnego zniekształcenia dzięki poznaniu jednostki i jej otoczenia - paragraf 32 MSFR 315
5.8. Istotność przy planowaniu i przeprowadzaniu badania - paragrafy 14 MSFR 320
5.9. Postępowanie biegłego rewidenta w odpowiedzi na ocenę ryzyka - paragrafy 28-30 MSFR 330
5.10. Ocena zniekształceń rozpoznanych podczas badania - paragrafy 15 MSFR 450
5.11. Badanie wartości szacunkowych, w tym wartości godziwej i powiązanych ujawnień paragrafy 23 MSFR 540
5.12. Podmioty powiązane - paragrafy 28 MSFR 550
5.13. Badanie sprawozdań finansowych grupy - paragrafy 50 MSFR 600
5.14. Wykorzystywanie pracy wewnętrznych biegłych rewidentów - MSFR 610

6. Dowody badania – rozważania dotyczące wybranych zagadnień – rozważania szczególne dotyczące wybranych zagadnień MSRF 501 (1 godzina)

6.1. Zapasy
6.2. Sprawy sporne i roszczenia
6.3. Informacje o segmentach

7. Identyfikacja potencjalnych obszarów różnic pomiędzy regulacjami polskimi a MSSF w zakresie sposobu dokumentacji (1 godzina)

8. Sprawdzian wiadomości (1 godzina)

4. Metoda szkoleniowa

Zastosowane zostaną nowatorskie metody i techniki nauczania, skoncentrowane na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów; jak również wykorzystane zostaną aktywizujące formy nauczania (sesje analizy przypadków, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków).

Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu, przy zastosowaniu technik audiowizualnych. Przyjmuje się, że zajęcia dydaktyczne prowadzone będą w formie seminaryjnej w grupach liczących maksymalnie 40 słuchaczy. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, dzięki czemu w trakcie wykładu będą mogli koncentrować się na treściach przekazywanych przez wykładowcę. Seminarium zostanie przeprowadzone w sposób optymalny z punktu widzenia potrzeb i możliwości słuchaczy, z zachowaniem zasady dziennego wymiaru czasu pracy nieprzekraczalnego 8 godzin.

W trakcie szkolenia prezentowane będą zadania sytuacyjne, które następnie zostaną rozwiązane poglądowo przez wykładowcę. Zajęcia będą skłaniać uczestników do aktywnego udziału (połączenia teorii z praktyką, wykładu z ćwiczeniami, zespołowe rozwiązanie zadań, dyskusja kierowana itp.). W zakresie szkolenia zakłada się możliwość zadawania pytań związanych z tematem szkolenia i udzielania odpowiedzi przez wykładowcę.

Zostaną dotrzymane wszelkie wymogi organizacyjne związane zarówno z przeprowadzeniem szkolenia, jak i z zawiadomieniami KIBR o planowanych terminach i miejscu seminarium, jak też dotyczące przekazywania list uczestników po zakończeniu seminarium.

5. Metody sprawdzenia stopnia opanowania materiału

Przewiduje się test z zadaniami sytuacyjnymi, wymagającymi od uczestników seminarium wykazania się zrozumieniem treści przekazywanych przez wykładowcę.

(Moduł V - 16 godzin lekcyjnych)

Termin i miejsce szkolenia: 29-30.09.2015 r., Katowice, ul. Matejki 4, 
Koszt = 400,00 zł